bản kiểm điểm cá nhân cuối năm


Dưới đây là một số lời khuyên cơ bản của chúng tôi về bản kiểm điểm cuối năm và một số vấn đề pháp lý liên quan đến bản kiểm điểm cuối năm. ACC mời các bạn tham khảo!

Bản kiểm điểm cá nhân cuối năm

1. Phần mở đầu của bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm.

Review là thuật ngữ mà chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua trong đời. Từ khi đi học, chúng ta cũng nghe cụm từ này hoặc xem đánh giá. Hiện nay, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Vậy, bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm là gì? Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm bao gồm những gì? Quy định pháp luật về tự kiểm điểm cá nhân cuối năm. Để hiểu thêm về bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm.

2. Mục đích kiểm điểm đảng viên.

 • Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân tự soi, sửa mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; làm cơ sở thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
 • Trong kiểm điểm cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chấn chỉnh, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở kiểm điểm của cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.
 • Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, theo từng sản phẩm, có so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. .

3. Nguyên tắc kiểm tra đảng viên.

 • Phù hợp với chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; trung thực, khách quan và toàn diện; công bằng, công khai và minh bạch; đúng thẩm quyền và trách nhiệm.
 • Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
 • Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hàng năm.
 • Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được giao phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

4. Căn cứ nhận xét, đánh giá, xếp loại Đảng viên

 • Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân.
 • Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; quy định về chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, tác phong công tác của mỗi cá nhân.
 • Chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hàng năm.
 • Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cá nhân.
 • Môi trường, công việc và điều kiện làm việc và giới tính cụ thể.
Tham Khảo Thêm:  cách đưa biểu tượng word ra desktop trong win 8

5. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm.

ĐẢNG BỘ ………..
Chi nhánh: ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

….., ngày tháng năm …

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Năm:………

Họ và tên:…………………….Ngày sinh:…………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ……………………………………………………………………………………………….

Vị trí tổ chức: ……………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………

Chi nhánh: ………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và tác phong:

– Về tư tưởng chính trị:  Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật:  Chấp nhận sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ thường xuyên với các chi ủy, đảng bộ địa phương nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Về tác phong, tác phong làm việc:   Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Công tác đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: (Liên quan đến các biểu hiện như: Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc x Tốt Trung bình Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể):   Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:  Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao trong năm, đạt kết quả khả quan…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:  Đôi khi còn chưa tập trung vào công việc, dẫn đến vướng mắc. một số lỗi nhỏ…

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc x Tốt Trung bình Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm: Cố gắng học hỏi kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, góp ý kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm  (theo 03 nội dung trên):  Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:   Ở một số công việc chưa bố trí thời gian hợp lý để thực hiện dẫn đến không đủ thời gian nghiên cứu, tìm hiểu Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định. quy định của Đảng, pháp luật…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); Trách nhiệm cá nhân:   Từng bước xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật…

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc x Tốt Trung bình Kém

IV. Giải trình về những vấn đề kiến ​​nghị xem xét (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm, nêu rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

BỞI VÌ. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự công nhận đánh giá chất lượng

1. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Phân loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………………………………. ……………………..

– Mức độ phân loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ghi ngày, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của hội đồng:……………………

– Chi cục đề nghị xếp mức chất lượng:……………………

T/M ỦY BAN (Đảng)
(Ghi rõ thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng bộ, chi bộ cơ sở xếp loại chất lượng:…………..

T/M BAN ĐẢNG (BAN)
(Ghi ngày, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Câu hỏi thường gặp.

6.1. Mục đích của việc kiểm điểm, đánh giá Đảng viên là gì?

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Mục tiêu suốt đời của họ là phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh, không có người bóc lột người… (Căn cứ Điều 1 Điều lệ Đảng).

Vì vậy, hàng năm Đảng viên luôn phải thực hiện tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng để mỗi cá nhân tự soi và sửa mình. Qua đó, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh.

Đồng thời, trong quá trình tự kiểm điểm, đảng viên từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, loại bỏ những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức… để tự sửa chữa, góp phần hoàn thiện mình. năng lực của đảng viên.

6.2. Kiểm tra Đảng viên mới nhất theo nội dung gì?

Đối với từng Đảng viên, việc kiểm điểm được thực hiện với các nội dung sau:

– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, tác phong công tác;

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ với Đảng, chính quyền, đoàn thể; thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể;

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm;

– Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước…

Riêng đối với Đảng viên là công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi kiểm điểm cũng phải làm rõ về chất lượng, hiệu quả công việc được giao, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…

6.3. Đảng viên được miễn công tác có phải kiểm tra không?

Theo quy định tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW  ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đối với cá nhân, đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình bao gồm Đảng viên trong toàn Đảng, trừ:

– Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;

– Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Theo đó, Đảng viên kiểm điểm tại chi bộ nơi sinh hoạt. Đối với Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài kiểm điểm tại chi bộ nơi sinh hoạt còn phải kiểm điểm:

– Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

– Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, tập thể lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị mình là ủy viên.

Đặc biệt:  Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài việc kiểm điểm ở những nơi nêu trên, có thể kiểm điểm ở những nơi khác nếu xét thấy cần thiết, do cấp có thẩm quyền quyết định.

6.4. Các thành viên được phân loại theo tiêu chí nào?

Khung tiêu chí đánh giá, phân loại Đảng viên được quy định tại Hướng dẫn 21, bao gồm:

– Tiêu chí xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:  Công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng…

– Tiêu chí thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm:  Tiêu chí này phải được nêu rõ theo chỉ tiêu, nhiệm vụ nhất định của Đảng viên;

– Đã chỉ ra kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém: Ngoài các tiêu chí trên, sau khi được chỉ ra hạn chế, yếu kém, đảng viên còn phải đánh giá những mặt làm được, chưa làm được trong việc khắc phục. khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân…

7. Bản kết luận tự kiểm điểm cá nhân cuối năm.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm và một số vấn đề pháp lý liên quan đến bản kiểm điểm cá nhân cuối năm. Tất cả những tư vấn trên đây của chúng tôi về bản kiểm điểm cá nhân cuối năm đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu pháp lý nào liên quan đến các vấn đề nêu trên về bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau. :

✅ Tự kiểm tra: cá nhân cuối năm
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói – Tận tâm
✅Zalo: 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Đường dây nóng: 1900.3330
5/5 – (908 phiếu bầu)

Tham Khảo Thêm:  MgSO4 là gì? MgSO4 có kết tủa không?

Related Posts

nhận xét học bạ lớp 4 theo thông tư 22

Xét tuyển học bạ theo Thông tư 22 cho học sinh tiểu học là một trong những vấn đề trăn trở của giáo viên. Việc cho điểm…

85 bạch đằng, phường 2, quận tân bình

1. Tổng quan tòa nhà văn phòng TP-Office Bạch Đằng Tòa nhà văn phòng TP-VP Bạch Đằng được xếp hạng CŨ , với kết cấu như sau:…

đoạn văn tiếng anh về sở thích

Bạn thích nghe nhạc, đọc sách hay xem phim? Bạn nào biết cách diễn đạt một đoạn văn nói về sở thích sao cho trôi chảy, mạch…

giáo án bàn tay nặn bột lớp 3 bài quả

Cơ – xương I. Mục tiêu: – Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua nội dung Cơ gắn với xương như thế nào? –…

vở bài tập toán lớp 5 bài 101

Sách Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 – Bài 170 LUYỆN TẬP trang 124 | VỊT TOÁN HỌC Sách Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2…

ca dao tục ngữ về tự chủ

Tự lập, tự chủ là đức tính cần thiết trong xã hội ngày nay, ai trong cuộc sống bận rộn cũng phải tự lo cho mình, vì…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *