menu phuc long

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Bạn đang xem: menu phuc long

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Forest Jasmine Tea

50.000 - 55.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Lemon Black Tea

35.000 -40.000 - 45.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Phuc Long Black Milk Tea

40.000 - 45.000 - 50.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Phuc Long Tea Latte

40.000 - 45.000 - 50.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Peach Tea

45.000 - 50.000 - 55.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Oolong Milk Tea

40.000 - 45.000 - 50.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Matcha Latte

40.000 - 45.000 - 50.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Peach Milk Tea

40.000 - 45.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Lychee Tea (Lotus/Jasmine)

50.000 - 55.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Longan Tea (Lotus/Jasmine)

50.000 - 55.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Lucky Tea

50.000 - 55.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Strawberry Oolong Tea

50.000 - 55.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Phin Đen Đá

30.000 - 35.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Phin Bọt Biển

45.000 - 50.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Ngọc Viễn Đông

45.000 - 55.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Xem thêm: tranh tô màu simmy

Latte Latte

40.000 - 45.000 - 50.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Cappuchino - Vietnamo

40.000 - 45.000 - 50.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Caraman Chảy

50.000 - 60.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Choco Choco

35.000 - 40.000 - 45.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Tropical Fruit-grapefruit

50.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Berry Berry Yogurt

70.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Oreo Cappuccino Blast

60.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Choco-Almond Crunch

60.000

MENU PHUC LONG COFFEE & TEA HOUSE

Green Tea Ice Blended

60.000