vừa gặp đã yêu

Vừa gặp gỡ tiếp tục yêu

Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch

Bạn đang xem: vừa gặp đã yêu

09060107007da296edd91ec5bc

Tên gốc: Nhất loài kiến cộng đồng tình

Nguồn phiên bản raw: http://www.19lou.com/forum-26-thread-35179072-1-1.html

Chuyển ngữ: Lạc Dương (QT, Google, TTV,…)

Tình trạng phiên bản gốc: Hoàn

Độ dài: 42 chương + 3 nước ngoài truyện

Tình trạng phiên bản edit: Hoàn

srpp.edu.vn

Bản gửi ngữ được share với mục tiêu phi thương nghiệp và không được sự được chấp nhận của người sáng tác.

(13/11/2012 – 8/1/2013)

***

Mục lục

Giới thiệu

Chương 1 Chương 2 Chương 3

Chương 4 Chương 5 Chương 6

Xem thêm: truyện hối hận muộn màng

Chương 7 Chương 8 Chương 9

Chương 10  Chương 11  Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16  Chương 17 Chương 18

Chương 19 Chương 20 Chương 21

Chương 22 Chương 23 Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27

Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33

Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39

Xem thêm: bất khả kháng lực truyện

Chương 40  Chương 41  Chương 42

Ngoại truyện 1 ♥ Ngoại truyện 2 ♥ Ngoại truyện 3

Hết

Tác giả

Bình luận