xâu kí tự là

Để xử lý văn bạn dạng, Pascal thể hiện một loại tài liệu mới mẻ gọi là chuỗi hoặc xâu ký tự động và được khái niệm bởi kể từ khóa String. Xâu ký tự động là tài liệu bao hàm một mặt hàng những ký tự động vô bảng mã ASCII.

Bạn đang xem: xâu kí tự là

Khai báo:

Var <Tên xâu> : String[<Độ lâu năm tối đa>];

Với cơ hội khai báo này, phỏng lâu năm của xâu được quy tấp tểnh bởi <Độ lâu năm tối đa>. <Độ lâu năm tối đa> nhận những độ quý hiếm vẹn toàn trong khúc 1..255. Trên bộ lưu trữ, byte trước tiên chứa chấp số ký tự động hiện tại với của xâu, những byte sau ghi độ quý hiếm của từng kí tự động vô xâu. Độ lâu năm tối nhiều của xâu ký tự động là 255. Kiểu String hoàn toàn có thể cướp tối nhiều 256 byte bộ lưu trữ. Bên cạnh đó còn tồn tại cơ hội khai báo xâu ngắn ngủn gọn gàng hơn hoàn toàn như là sau:

Với cơ hội khai báo này, Pascal tự động hiểu là phỏng lâu năm tối nhiều có mức giá trị là 255.

Nhập/xuất

Cách gọi hoặc viết lách loại String cũng tương tự động giống như những loại tài liệu không giống, tớ dùng những giấy tờ thủ tục Read / Readln, hoặc Write / Writeln.

Ví dụ:

Program exString; Var greetings : String; name : String[30]; organisation : String[10]; message : String[100]; Begin greetings := 'Hello '; message := 'Good Day!'; Writeln('Please Enter your Name'); Readln(name); Writeln('Please Enter the name of your Organisation'); Readln(organisation); Writeln(greetings, name, ' from ', organisation); Writeln(message); End.

Sau khi đoạn code bên trên được biên dịch và thực ganh đua thì tiếp tục tạo ra sản phẩm nhau sau:

Please Enter your Name
John Smith
Please Enter the name of your Organisation
Infotech
Hello John Smith from Infotech

Truy xuất

Xâu kí tự động hoàn toàn có thể được coi như mảng một chiều những thành phần với loại tài liệu là Char. Truy cập từng thành phần của xâu ký tự động tương tự động mảng 1 chiều:

Ví dụ:

St := 'Lê Hoàn Chân'; Write(st[4]);

Kết trái ngược tiếp tục là: H.

Các thao tác bên trên xâu ký tự

Xâu kí tự động được dùng thật nhiều nên Pascal kiến tạo một khối hệ thống những mệnh lệnh nhằm xử lý xâu như sau:

Phép ghép xâu:

Để nối những xâu lại cùng nhau, Pascal dùng toán tử là lốt nằm trong + như sau:

st1 := 'Lê'; st2 := 'Hoàn Chân'; St := st1 + ' ' + st2;

Kết trái ngược tiếp tục là: St = ‘Lê Hoàn Chân’

Phép so sánh sánh:

Các phép tắc đối chiếu (=, >=, <=, >, <) với trật tự ưu tiên tiến hành thấp rộng lớn phép tắc ghép xâu. Ví dụ:

If 'ab' + 'c' = 'abc' Then …

Phép ghép xâu sẽ tiến hành tiến hành trước rồi mới mẻ rước độ quý hiếm bại rước đối chiếu.

Các quy tắc so sánh sánh:

  • Hai xâu cân nhau nếu như tương đương nhau trọn vẹn.
  • Xâu A to hơn xâu B nếu như ký tự động trước tiên không giống nhau của xâu A với mã ASCII to hơn.
  • Nếu A và B là 2 xâu có tính lâu năm không giống nhau và xâu A là đoạn đầu của xâu B thì xâu A < xâu B

Ví dụ với những xâu như sau:

a := 'Asus U80V'; b := 'Asus U85V'; c := 'Sony VAIO SVF15'; d := 'Sony VAIO'; e := 'Sony VAIO Svf15'; f := 'Lenovo G80'; g := 'LenovoG850';

Thì tớ có:

e > c > d > g > f > b > a

Các giấy tờ thủ tục và hàm chuẩn chỉnh xử lý xâu ký tự

Hàm Length(st)

Ý nghĩa: Cho phỏng lâu năm thực của xâu ký tự
Ví dụ:

Xem thêm: truyền nước biển ảnh nằm viện chụp tay

st:='Hoàn Chân'; Writeln(Length(st));

Kết quả: 9

Thủ tục Delete(st, pos, num)

Ý nghĩa: Xóa num ký tự động vô xâu st Tính từ lúc địa điểm pos
Ví dụ:

st:= 'FILENAME'; Delete(st,5,4); Writeln(st);

Kết quả: FILE

Thủ tục Insert(obj, st, pos)

Ý nghĩa: Thủ tục mang lại sản phẩm bằng phương pháp chèn xâu ký tự động mang tên là Obj vô xâu st bên trên địa điểm pos, những ký tự động đứng sau pos sẽ tiến hành dời về hâu phương của xâu ký tự động obj
Ví dụ:

obj:= 'Hoàn '; st:= 'Lê Chân'; Insert(obj, st, 4); Writeln(st);

Kết quả: Lê Hoàn Chân

Thủ tục Str(value, st)

Ý nghĩa: Chuyển đối độ quý hiếm loại số(value) quý phái dạng xâu ký tự động và gán mang lại biến hóa st.
Ví dụ:

n := 150; Str(n:5, st); Writeln(st);

Kết quả: ` 150`

Thủ tục Val(st, value, code)

Ý nghĩa: Đối một xâu ký tự động st quý phái dạng số và gán mang lại biến hóa value, nếu như biến hóa đối thành công xuất sắc thì code tiếp tục nhận độ quý hiếm bởi 0. ngược lại thì mang lại độ quý hiếm không giống không
Ví dụ:

Val('123', value, code); Writeln(value, ' - ', code);

Kết quả: 123 - 0

Hàm Copy(st, pos, num)

Ý nghĩa: Sao chép vô xâu st, num ký tự động bên trên địa điểm pos
Ví dụ:

st := 'Lê Hoàn Chân'; Writeln('Result =', Copy(st, 3, 4));

Kết quả: Result = Hoàn

Hàm Concat(s1, s2, …, sn)

Ý nghĩa: Hàm tạo ra 1 xâu mới mẻ bằng phương pháp nối đuôi những xâu s1,s2,…,sn lại cùng nhau.
Ví dụ:

a := 'Lê'; b := ' Hoàn '; Writeln(Concat(a, b, 'Chân'));

Kết quả: Lê Hoàn Chân

Hàm Pos(st1, st2)

Ý nghĩa: Hàm mang lại tớ địa điểm nhìn thấy trước tiên của xâu s1 vô xâu s2.
Ví dụ:

a := Pos('Chân', 'Lê Hoàn Chân'); Writeln('Position = ', a);

Kết quả: Position = 8

Hàm UPCASE(Ký tự)

Ý nghĩa: Đổi Ký tự động trở thành “KÝ TỰ” in hoa

Truy xuất từng ký tự động vô chuỗi

Có thể phối kết hợp sử dụng vòng lặp truy xuất những ký tự động vô chuỗi.

Ví dụ: In đi ra những ký tự động của chuỗi st[i] đi ra màn hình hiển thị theo dõi từng dòng

Xem thêm: ảnh bia nhậu buồn

st:='PASCAL'; for i:=1 to tướng 6 bởi writeln(st[i]);