xuyên nhanh nữ phụ bình tĩnh chút truyện chữ

 • Reads 285,038
 • Votes 26,900
 • Parts 200

Complete, First published Jun 30, 2021

Bạn đang xem: xuyên nhanh nữ phụ bình tĩnh chút truyện chữ

Table of contents

 • Chương 613: Hoa khôi xã được nuông chiều (42)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 614: Hoa khôi xã được nuông chiều (43)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 615: Hoa khôi xã được nuông chiều (44)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 616: Hoa khôi xã được nuông chiều (45)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 617: Hoa khôi xã được nuông chiều (46)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 618: Hoa khôi xã được nuông chiều (47)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 619: Hoa khôi xã được nuông chiều (48)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 620: Hoa khôi xã được nuông chiều (49)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 621: Hoa khôi xã được nuông chiều (50)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 622: Hoa khôi xã được nuông chiều (51)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 623: Hoa khôi xã được nuông chiều (52)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 624: Hoa khôi xã được nuông chiều (53)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 625: Hoa khôi xã được nuông chiều (54)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 626: Hoa khôi xã được nuông chiều (kết)

  Mon, Jul 5, 2021

 • Chương 627: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (1)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 628: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (2)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 629: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (3)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 630: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (4)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 631: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (5)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 632: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (6)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 633: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (7)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 634: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (8)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 635: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (9)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 636: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (10)

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 637 - 641: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (11-15)

  Sun, Jul 11, 2021

 • Chương 642 - 646: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (16 - 20)

  Sun, Jul 11, 2021

 • Chương 647 - 651: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (21 - 25)

  Sun, Jul 11, 2021

 • Chương 652 - 656: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (26 - 30)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 657 - 661: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (31 - 35)

  Wed, Jul 14, 2021

 • Chương 662 - 666: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (36 - 40)

  Wed, Jul 14, 2021

 • Chương 667 - 671: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (41 - 45)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Chương 672 - 676: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (46 - 50)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Chương 677 - 681: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (51 - 55)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Chương 682 - 686: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (56 - 60)

  Sun, Jul 18, 2021

 • Chương 687 - 691: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (61 - 65)

  Tue, Jul đôi mươi, 2021

 • Chương 692 - 696: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (66 - 70)

  Thu, Jul 22, 2021

 • Chương 697 - 701: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (71 - 75)

  Thu, Jul 22, 2021

 • Chương 702 - 706: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (76 - 80)

  Thu, Jul 22, 2021

 • Chương 707 - 711: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (81 - 85)

  Sat, Jul 24, 2021

 • Chương 712 - 716: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (86 - 90)

  Sat, Jul 24, 2021

 • Chương 717 - 720: Nữ thổ dân vô trái đất người thú (91 - hết)

  Sat, Jul 24, 2021

 • Chương 721 - 725: Streamer game kinh dị (1 - 5)

  Wed, Jul 28, 2021

 • Chương 726 - 730: Streamer game kinh dị (6 - 10)

  Fri, Jul 30, 2021

 • Chương 731 - 735: Streamer game kinh dị (11 - 15)

  Mon, Aug 2, 2021

 • Chương 736 - 740: Streamer game kinh dị (16 - 20)

  Wed, Aug 4, 2021

 • Chương 741 - 745: Streamer game kinh dị (21 - 25)

  Fri, Aug 6, 2021

 • Chương 746 - 750: Streamer game kinh dị (26 - 30)

  Sun, Aug 8, 2021

 • Chương 751 - 755: Streamer game kinh dị (31 - 35)

  Tue, Aug 10, 2021

 • Chương 756 - 760: Streamer game kinh dị (36 - 40)

  Thu, Aug 12, 2021

 • Chương 761 - 770: Streamer game kinh dị (41 - 50)

  Sun, Aug 15, 2021

 • Chương 771 - 775: Streamer game kinh dị (51 - 55)

  Thu, Aug 19, 2021

 • Chương 776 - 780: Streamer game kinh dị (56 - 60)

  Thu, Aug 19, 2021

 • Chương 781 - 785: Streamer game kinh dị (61 - 65)

  Thu, Aug 26, 2021

 • Chương 786 - 791: Streamer game kinh dị (65 - hết)

  Thu, Aug 26, 2021

 • Chương 792: Nữ sinh hóa quỷ (1)

  Fri, Aug 27, 2021

 • Chương 793: Nữ sinh hóa quỷ (2)

  Fri, Aug 27, 2021

 • Chương 794: Nữ sinh hóa quỷ (3)

  Mon, Aug 30, 2021

 • Chương 795: Nữ sinh hóa quỷ (4)

  Mon, Aug 30, 2021

 • Chương 796: Nữ sinh hóa quỷ (5)

  Mon, Aug 30, 2021

 • Chương 797: Nữ sinh hóa quỷ (6)

  Mon, Aug 30, 2021

 • Chương 798: Nữ sinh hóa quỷ (7)

  Mon, Aug 30, 2021

 • Chương 799: Nữ sinh hóa quỷ (8)

  Mon, Aug 30, 2021

 • Chương 800: Nữ sinh hóa quỷ (9)

  Mon, Aug 30, 2021

 • Chương 801: Nữ sinh hóa quỷ (10)

  Mon, Aug 30, 2021

 • Chương 802 - 806: Nữ sinh hóa quỷ (11 - 15)

  Thu, Sep 2, 2021

 • Chương 807 - 811: Nữ sinh hóa quỷ (16 - 20)

  Thu, Sep 2, 2021

 • Chương 812 - 816: Nữ sinh hóa quỷ (21 - 25)

  Thu, Sep 2, 2021

 • Chương 817 - 821: Nữ sinh hóa quỷ (26 - 30)

  Thu, Sep 2, 2021

 • Chương 822 - 826: Nữ sinh hóa quỷ (31 - 35)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 827 - 831: Nữ sinh hóa quỷ (36 - 40)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 832 - 836: Nữ sinh hóa quỷ (41 - 45)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 837 - 841: Nữ sinh hóa quỷ (46 - 50)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 842 - 846: Nữ sinh hóa quỷ (51 - 55)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 847 - 851: Nữ sinh hóa quỷ (56 - 60)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 852 - 856: Nữ sinh hóa quỷ (61 - 65)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 857 - 861: Nữ sinh hóa quỷ (66 - 70)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 862 - 867: Nữ sinh hóa quỷ (71 - hết)

  Thu, Sep 9, 2021

 • Chương 868 - 872: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (1 - 5)

  Tue, Sep 14, 2021

 • Chương 873 - 877: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (6 - 10)

  Tue, Sep 14, 2021

 • Chương 878 - 882: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (11 - 15)

  Tue, Sep 14, 2021

 • Chương 883 - 887: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (16 - 20)

  Tue, Sep 14, 2021

 • Chương 888 - 892: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (21 - 25)

  Tue, Sep 14, 2021

 • Chương 893 - 897: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (26 - 30)

  Tue, Sep 14, 2021

 • Chương 898 - 902: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (31 - 35)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 903 - 907: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (36 - 40)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 908 - 912: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (41 - 45)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 913 - 917: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (46 - 50)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 918 - 922: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (51 - 55)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 923 - 927: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (56 - 60)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 928 - 932: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (61 - 65)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 933 - 937: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (66 - 70)

  Thu, Nov 11, 2021

 • Chương 938 - 942: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (71 - 75)

  Wed, Dec 22, 2021

 • Chương 943 - 947: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (76 - 80)

  Wed, Dec 22, 2021

 • Chương 948 - 955: Nữ hoàng con trẻ tuổi tác (81 - hết)

  Wed, Dec 22, 2021

 • Chương 955 - 959: Nữ sinh xinh đẹp nhất (1 - 5)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 960 - 964: Nữ sinh xinh đẹp nhất (6 - 10)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 965 - 969: Nữ sinh xinh đẹp nhất (11 - 15)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 970 - 974: Nữ sinh xinh đẹp nhất (16 - 20)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 975 - 979: Nữ sinh xinh đẹp nhất (21 - 25)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 980 - 984: Nữ sinh xinh đẹp nhất (26 - 30)

  Xem thêm: truyện lục manh tinh

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 985 - 989: Nữ sinh xinh đẹp nhất (31 - 35)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 990 - 994: Nữ sinh xinh đẹp nhất (36 - 40)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 995 - 999: Nữ sinh xinh đẹp nhất (41 - 45)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 1000 - 1004: Nữ sinh xinh đẹp nhất (46 - 50)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 1005 - 1009: Nữ sinh xinh đẹp nhất (51 - 55)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 1010 - 1015: Nữ sinh xinh đẹp nhất (56 - hết)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 1016 - 1020: Thiểm hít thiên kim (1-5)

  Wed, Jul 27, 2022

 • Chương 1021 - 1025: Thiểm hít thiên kim (6-10)

  Thu, Jul 28, 2022

 • Chương 1026 - 1030: Thiểm hít thiên kim (11-15)

  Mon, Aug 15, 2022

 • Chương 1031 - 1035: Thiểm hít thiên kim (16-20)

  Tue, Aug 16, 2022

 • Chương 1036 - 1040: Thiểm hít thiên kim (21-25)

  Wed, Aug 17, 2022

 • Chương 1041 - 1045: Thiểm hít thiên kim (26-30)

  Thu, Aug 18, 2022

 • Chương 1046 - 1050: Thiểm hít thiên kim (31-35)

  Fri, Aug 19, 2022

 • Chương 1051 - 1055: Thiểm hít thiên kim (36-40)

  Sat, Aug đôi mươi, 2022

 • Chương 1056 - 1060: Thiểm hít thiên kim (41-45)

  Sun, Aug 21, 2022

 • Chương 1061 - 1063: Thiểm hít thiên kim (46-48)

  Mon, Aug 22, 2022

 • Chương 1064 - 1066: Thiểm hít thiên kim (49-51)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 1067 - 1069: Thiểm hít thiên kim (52-54)

  Wed, Aug 24, 2022

 • Chương 1070 - 1072: Thiểm hít thiên kim (55-57)

  Thu, Aug 25, 2022

 • Chương 1073 - 1075: Thiểm hít thiên kim (58-60)

  Fri, Aug 26, 2022

 • Chương 1076 - 1078: Thiểm hít thiên kim (61-63)

  Sat, Aug 27, 2022

 • Chương 1079 - 1081: Thiểm hít thiên kim (64-66)

  Sun, Aug 28, 2022

 • Chương 1082 - 1084: Thiểm hít thiên kim (67-69)

  Mon, Aug 29, 2022

 • Chương 1085 - 1087: Thiểm hít thiên kim (70-72)

  Tue, Aug 30, 2022

 • Chương 1088 - 1090: Thiểm hít thiên kim (73-75)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 1091 - 1093: Thiểm hít thiên kim (76-78)

  Thu, Sep 1, 2022

 • Chương 1094 - 1096: Thiểm hít thiên kim (79-81)

  Fri, Sep 2, 2022

 • Chương 1097 - 1099: Thiểm hít thiên kim (82-84)

  Fri, Sep 2, 2022

 • Chương 1100 - 1102: Thiểm hít thiên kim (85-87)

  Sat, Sep 3, 2022

 • Chương 1103 - 1105: Thiểm hít thiên kim (88-90)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 1106 - 1108: Thiểm hít thiên kim (91-93)

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 1109 - 1111: Thiểm hít thiên kim (94-96)

  Tue, Sep 6, 2022

 • Chương 1112 - 1114: Thiểm hít thiên kim (97-99)

  Wed, Sep 7, 2022

 • Chương 1115 - 1116: Thiểm hít thiên kim (100-101)

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 1117 - 1118: Thiểm hít thiên kim (102-103)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương 1119 - 1120: Thiểm hít thiên kim (104-105)

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 1121 - 1122: Thiểm hít thiên kim (106-107)

  Sun, Sep 11, 2022

 • Chương 1123 - 1124: Thiểm hít thiên kim (108-hết)

  Mon, Sep 12, 2022

 • Chương 1125 - 1127: Vương phi bị thay đổi ký ức (1-3)

  Tue, Sep 13, 2022

 • Chương 1128 - 1130: Vương phi bị thay đổi ký ức (4-6)

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 1131 - 1132: Vương phi bị thay đổi ký ức (7-8)

  Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 1133 - 1134: Vương phi bị thay đổi ký ức (9-10)

  Fri, Sep 16, 2022

 • Chương 1135- 1136: Vương phi bị thay đổi ký ức (11-12)

  Sat, Sep 17, 2022

 • Chương 1137- 1138: Vương phi bị thay đổi ký ức (13-14)

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 1139- 1140: Vương phi bị thay đổi ký ức (15-16)

  Mon, Sep 19, 2022

 • Chương 1141- 1142: Vương phi bị thay đổi ký ức (17-18)

  Tue, Sep đôi mươi, 2022

 • Chương 1143- 1144: Vương phi bị thay đổi ký ức (19-20)

  Wed, Sep 21, 2022

 • Chương 1145- 1146: Vương phi bị thay đổi ký ức (21-22)

  Thu, Sep 22, 2022

 • Chương 1147- 1148: Vương phi bị thay đổi ký ức (23-24)

  Fri, Sep 23, 2022

 • Chương 1149- 1150: Vương phi bị thay đổi ký ức (25-26)

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 1151- 1152: Vương phi bị thay đổi ký ức (27-28)

  Sun, Sep 25, 2022

 • Chương 1153- 1154: Vương phi bị thay đổi ký ức (29-30)

  Mon, Sep 26, 2022

 • Chương 1155 - 1156: Vương phi bị thay đổi ký ức (31 - 32)

  Tue, Sep 27, 2022

 • Chương 1157 - 1158: Vương phi bị thay đổi ký ức (33 - 34)

  Thu, Sep 29, 2022

 • Chương 1159 - 1160: Vương phi bị thay đổi ký ức (35 - 36)

  Fri, Sep 30, 2022

 • Chương 1161- 1162: Vương phi bị thay đổi ký ức (37-38)

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 1163- 1164: Vương phi bị thay đổi ký ức (39-40)

  Tue, Oct 4, 2022

 • Chương 1165- 1166: Vương phi bị thay đổi ký ức (41-42)

  Wed, Oct 5, 2022

 • Chương 1167- 1168: Vương phi bị thay đổi ký ức (43-44)

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 1169- 1170: Vương phi bị thay đổi ký ức (45-46)

  Fri, Oct 7, 2022

 • Chương 1171- 1172: Vương phi bị thay đổi ký ức (47-48)

  Sat, Oct 8, 2022

 • Chương 1173- 1174: Vương phi bị thay đổi ký ức (49-50)

  Sun, Oct 9, 2022

 • Chương 1175 - 1176: Vương phi bị thay đổi ký ức (51-52)

  Mon, Oct 10, 2022

 • Chương 1177 - 1178: Vương phi bị thay đổi ký ức (53-54)

  Tue, Oct 11, 2022

 • Chương 1179 - 1180: Vương phi bị thay đổi ký ức (55-56)

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 1181 - 1182: Vương phi bị thay đổi ký ức (57-58)

  Fri, Oct 14, 2022

 • Chương 1183 - 1184: Vương phi bị thay đổi ký ức (59-60)

  Mon, Oct 17, 2022

 • Chương 1185 - 1186: Vương phi bị thay đổi ký ức (61-62)

  Wed, Oct 19, 2022

 • Chương 1187- 1188: Vương phi bị thay đổi ký ức (63-64)

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 1189: Vương phi bị thay đổi ký ức (65) + Thông báo

  Thu, Oct 27, 2022

 • Chương 1190- 1191: Vương phi bị thay đổi ký ức (66-67)

  Sat, Oct 29, 2022

 • Chương 1192: Vương phi bị thay đổi ký ức (68)

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 1193: Vương phi bị thay đổi ký ức (69)

  Tue, Nov 1, 2022

 • Chương 1194: Vương phi bị thay đổi ký ức (70)

  Wed, Nov 2, 2022

 • Chương 1195: Vương phi bị thay đổi ký ức (71)

  Wed, Nov 2, 2022

 • Chương 1196: Vương phi bị thay đổi ký ức (72)

  Wed, Nov 2, 2022

 • Chương 1197: Vương phi bị thay đổi ký ức (73)

  Thu, Nov 3, 2022

 • Chương 1198: Vương phi bị thay đổi ký ức (74)

  Thu, Nov 3, 2022

 • Chương 1199: Vương phi bị thay đổi ký ức (75)

  Thu, Nov 3, 2022

 • Chương 1200: Vương phi bị thay đổi ký ức (76)

  Fri, Nov 4, 2022

 • Chương 1201: Vương phi bị thay đổi ký ức (77)

  Sat, Nov 5, 2022

 • Chương 1202: Vương phi bị thay đổi ký ức (78)

  Sun, Nov 6, 2022

 • Chương 1203: Vương phi bị thay đổi ký ức (79)

  Mon, Nov 7, 2022

 • Chương 1204: Vương phi bị thay đổi ký ức (80)

  Mon, Nov 7, 2022

 • Chương 1205: Vương phi bị thay đổi ký ức (81)

  Tue, Nov 8, 2022

 • Chương 1206: Vương phi bị thay đổi ký ức (82)

  Tue, Nov 8, 2022

 • Chương 1207: Vương phi bị thay đổi ký ức (83)

  Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 1208: Vương phi bị thay đổi ký ức (84)

  Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 1209: Vương phi bị thay đổi ký ức (85)

  Thu, Nov 10, 2022

 • Chương 1210: Vương phi bị thay đổi ký ức (86)

  Thu, Nov 10, 2022

 • Chương 1211: Vương phi bị thay đổi ký ức (87)

  Thu, Nov 10, 2022

 • Chương 1212: Vương phi bị thay đổi ký ức (88)

  Fri, Nov 11, 2022

 • Chương 1213: Vương phi bị thay đổi ký ức (89)

  Fri, Nov 11, 2022

 • Chương 1214: Vương phi bị thay đổi ký ức (90)

  Fri, Nov 11, 2022

 • Chương 1215: Vương phi bị thay đổi ký ức (91)

  Sat, Nov 12, 2022

 • Chương 1216: Vương phi bị thay đổi ký ức (92)

  Sat, Nov 12, 2022

 • Chương 1217: Vương phi bị thay đổi ký ức (93)

  Sat, Nov 12, 2022

 • Chương 1218: Vương phi bị thay đổi ký ức (94)

  Sun, Nov 13, 2022

 • Chương 1219: Vương phi bị thay đổi ký ức (95)

  Sun, Nov 13, 2022

  Xem thêm: bất khả kháng lực truyện

 • Chương 1220: Vương phi bị thay đổi ký ức (96 - Hoàn) + Thông báo

  Sun, Nov 13, 2022

Tác giả: Đỗ Liễu Liễu
  Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh
  Beta: Jin Yin
  Văn án: 
  Cô vốn liếng đơn giản nữ giới phụ, mỗi từng mẫu kết của cô ý đều thê thê thảm thảm. Sau này mới nhất tỉnh ngộ đã trở nên trói buộc với cùng 1 khối hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã ko trị tiến thưởng tân thủ thì thôi, tiến thưởng cho tất cả những người đùa nhiều năm cũng không tồn tại, ca ngợi thưởng khi trách nhiệm triển khai xong lại càng không tồn tại. Cô ra quyết định bãi thực, ko thực hiện. 
  Hệ thống: Cảnh cáo! Xin cô thao tác làm việc trang nghiêm, ko thì có khả năng sẽ bị xóa khỏi.
  Đường Quả: Mơ cút.
  Hệ thống: Kí công ty, cầu van cô, chớ bắt nạt phái mạnh nữ giới chủ yếu nữa.
  Đường Quả: Không với tài năng.
  Hệ thống: Kí công ty đo lường đùa hỏng trái đất này thế này, cầu chiếu cố ạ.
  Đường Quả: cũng có thể chiếu cố. Nhưng mi nên nhanh chóng mò mẫm vấn đề của hắn cho tới tao.
  Hệ thống: Được được được... Sẽ với nhanh! Kí công ty, hóng một tí nhé.
  [nữ cường, 1vs1]
  Tag: sủng, phúc hắc, khối hệ thống, nhiều ngày sinh tình
  ___
  Các quyển trước tại: wattpad.com/user/BeltiousSoulia

#37ngontinh